Компаний үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа

-    Лабораторийн урвалж бодис тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгч компаниас шууд нийлүүлэх
-    Лабораторийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлийг суурилуулж, баталгаа гаргаж өгөх
-    Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн засвар техник үйлчилгээ хийж, сэлбэг хэрэгсэлээр хангах
-    Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын талаар сургалт зохион байгуулж, зөвөлгөө өгөх
-    Тоног төхөөрөмжмйн танилцуулга, ажиллуулах заавар ашиглах горим зэргийг монгол хэл дээр орчуулж өгөх
-    Харилцагч байгууллагуудын мэргэжилтнийг жилд 1-2 удаа урьж мэргэжлийн зөвөлгөө өгөх, сургалтыг үнэ төлбөргүй зохион байгуулах, нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээнд хяналт тавьж зөвөлгөө өгч, засвар техникийн үйлчилгээг газар дээр нь шийдвэрлэх
-    Түнш байгууллагуудтай байнгын нягт хамтын ажиллагаатай ажиллах
-    Компаний ажиллагсдын мэдлэг мэргэжлийг тогтмол дээшлүүлж байх
-    Компаний ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг анхаарч байх
-    Дэлхийн чанарт нийцсэн шинжилгээг харилцагчдад гаргаж өгөх